ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေသော ငါးမွေးမြူရေးစီမခန့်ခွဲမှုအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငါးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ငါးနဲ့ရေသယံဇာတများထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံပြီး နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့် အလမ်းများပိုမိုရရှိရေး၊ ကျေးလက်လူမှု့စီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးပြီးဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး၊ ငါးလုပ်ငန်းဆိုင် ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ပညာပေးလုပ်ငန်းများနဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

တို့အတွက် MYSAP, MyCulture, FAO, JICA စသည့်အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ငါးမွေးတောင် သူများ၊ ဝန်ထမ်းများအား ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေသော အခြေခံငါးမွေးမြူရေးသင်တန်းများကို  
ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျက်ရှိ ပါသည်။ငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများထွက်ပေါ်လာပြီး ကျွမ်းကျင်မှုအသိ အမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး(NSSA)နှင့် ငါး၊ပုစွန်ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးတိုး တက်လာစေရန် MYSAP စီမံ ကိန်းနှင့်ပူးပေါင်းလျက်ရှိပါသည်။

မျှော်မှန်းချက်

ငါးလုပ်ငန်း ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေပြီး ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ ငါးလုပ်ငန်း ကို အခြေခံ၍ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဘဝမြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

မူဝါဒ

 ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

+49 555 000 000
hello@gmail.com
support@gmail.com