ဒေသခံကမ်းနီးရေလုပ်သားများနှင့် ပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲသော ကမ်းနီးငါးလုပ်ငန်း ပူးပေါင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဧရိယာ သတ်မှတ်ခြင်း

Continue Reading

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ Co-management Area သို့ သွားရောက်သည့် ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းပုံ

Continue Reading

အဏ္ဏဝါထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်း တတိယအကြိမ်ဖိုရမ်များ ကျင်းပခြင်း မှတ်တမ်းပုံ

Continue Reading

ကျိန္တလီဒေသကမ်းနီးငါးလုပ်ငန်းပူးပေါင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဧရိယာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားမှတ်တမ်းပုံ

Continue Reading

မျှော်မှန်းချက်

ငါးလုပ်ငန်း ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေပြီး ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ ငါးလုပ်ငန်း ကို အခြေခံ၍ ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွား ဘဝမြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

မူဝါဒ

 ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ငါးရိက္ခာဖူလုံစေရန်၊ အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

+49 555 000 000
hello@gmail.com
support@gmail.com