ငါးသယံဇာတရေရှည်တည်တံ့တိုးပွားစေရေး၊ ငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက် အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ငါးမျိုးစိုက်ထည့်ခြင်းအခမ်းအနား

ငါးသယံဇာတရေရှည်တည်တံ့တိုးပွားစေရေး၊ ငါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက် အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ငါးမျိုးစိုက်ထည့်ခြင်းအခမ်းအနား

Print Email
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 21 February 2018 13:48

Vision

Sustainable development of fisheries sector for food security, improvement of the socio-economic of rural people and contribution to the economic development of the nation based on fisheries industry.